algemene voorwaarden


Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door of namens gymnastiekvereniging Jahn (hierna te noemen “gvJahn”) zoals trainingen, wedstrijden, cursussen, demonstaties etc. De leden zijn gehouden de aanwijzingen van de leiding van gvJahn in ieders belang en ter verzekering van veiligheid, hygiëne en een goedverloop van activiteiten , onverwijld op te volgen. Het bestuur van gvJahn heeft het rechten, een lid welke zich niet aan de aanwijzingen van de leiding houdt, zonder verdere opgaaf van reden de toegang te ontzeggen alsmede het lidmaatschap met onmiddellijk ingang te beëdigingen.

Bepalingen m.b.t. Kleding en overige
De deelnemers houden zich aan de kleding- en veiligheidsvoorschriften en bepalingen zoals ze door de leiding zijn vastgesteld en hierna beschreven. Deelnemers dragen sportkleding welke geen gevaar of moeilijkheden oplevert tijdens de lessen of anderszins. Doorgaans volstaat een gympakje of korte broek met shirt. Kleding mag in geen geval harde of scherpe onderdelen bevatten. Lang haar dient in een staart of vlecht te worden gebonden en lange nagels zijn niet toegestaan. Sieraden, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan, tenzij er voldoende matregelen zijn getroffen om beschadiging van personen of materialen te voorkomen. Deelnemers zorgen in het geval van een beugel of bril zelf voor passende beschermingsmaatregelen. GvJahn is nimmer verantwoordelijk voor beschadiging hiervan. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen tijdens activiteiten. Dringend wordt geadviseerd waardevolle spullen of dure kleding thuis te laten. De leiding van de betreffende activiteit is bevoegd om in bovenstaande gevallen naar eigen oordeel te beslissen.


Aansprakelijkheid
Alle leden zijn middels de bondscontributie van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Derhalve kan GvJahn door de leden welke deelnemen aan activiteiten nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, behoudens grove schuld, ernstige nalatigheid of opzet van de vereniging.


Betalingen
Betaling van contributie vindt plaats door automatische afschrijving en geschiedt in de eerste week van januari, mei en september. Bij een betalingsachterstand van één maand na de aanvang van de betalingsperiode zal door de penningmeester mondeling of schriftelijk contact worden opgenomen. Indien na een mondeling of schriftelijk verzoek de betaling van het verschuldigde contributiebedrag alsnog achterwege blijft, behoudt de gvJahn het recht voor, de haar toekomende contributiegelden zonder nadere ingebrekestelling te (laten) incasseren, waarbij alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten, voor rekening komen van de betalingplichtige, zulks volgens het tarief van de Nederlandse Orde van advocaten met een minimum van € 25,-


Vakantie en feestdagen
Er zullen geen lessen tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen worden gegeven. Tijdens deze opschorting, alsmede afwezigheid door ziekte loopt de verschuldigde contributie door.


Opzegging
Opzegging dient schriftelijk, uiterlijk 1 maand vóór de incasseringsperiode bij de penningmeester plaats te vinden. (Zie voor contactgegevens en mailadres onze website www.gvjah.nl). Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en kan door elke van de partijen zonder opgave van reden schriftelijk of per mail worden opgezegd. Uitschrijven dient te gebeuren zoals hierboven beschreven. Later uitschrijven dan de genoemde momenten houdt in dat u verplicht bent de volgende termijn van 4 maanden ook te betalen. Vooruitbetaalde contributiegelden worden bij opzegging niet gerestitueerd.


Geschillen
In geval van geschillen is het Nederlands recht van toepassing.